הקצאת מניות ללא תמורה

לבעלי המניות יש את הזכות לדלל את אחזקותיהם באמצעות הנפקת מניות חדשות בחברה, והחוק מספק הגנה מסוימת לבעלי המניות הקיימים. אם תקנון ההתאחדות של החברה לא יתעדכן והסעיף בתזכיר ההתאגדות עדיין תקף, הוא נחשב לחלק מתקנון ההתאחדות ויש בו כדי להגביל את מספר המניות שדירקטור יכול להנפיק.

חברות הפועלות באמצעות הדירקטורים שלהן חייבות לקבוע בתום לב את התמורה המתאימה למניות החדשות. דירקטורים חייבים לפעול בתום לב לטובת החברה בעת הפצת או הקצאת מניות. עם זאת, לחברות יש מרווח תמרון ושיקול דעת ניכר בהקצאת מניות.

הקצאת מניות מחייבת תשלום החברה

נכסים או תמורה אחרת תמורת הנפקת המניות לחברה. החברה תמציא טופס או בקשה לאדם המנוי על מניות, אותן יש למלא בתמורה לתשלום. מיד עם הקצאת המניות תיעשה תמורה לא מזומנת לרשם החברה והסכם בכתב יקבע את הבעלות על המניות ופרטי המניות.

התאמה לסעיף 75 לחוק החברות משנת 1956

ניתן להנפיק לחברה חלופה במזומן אם החברה תספק את החוזה הרלוונטי (חוזה כזה) לשירות או מכירת נכסים בהתאם להקצאה זו, אשר ישולם תוך שלושים יום מיום ההקצאה לרשם החברה. הקצאת מניות בחברה היא חוזה על פי חוק החוזים ההודי, ולחוזים יש תנאים מסוימים, שאחד מהם הוא תשלום תמורה.

לדוגמה

חברה רשומה יכולה להנפיק מניות בתמורה למזומן אם התמורה היא בין SS593 ל- 597. חברה רשאית להשתמש במטרה של S119 לחוק החברות 1981 להנפקת מניות אם הפרמיה המתקבלת עולה על הסכום הכולל סכום המזומן שהתקבל להנפקת המניות והדירקטורים מעריכים כי הפרמיה מייצגת את השווי ההוגן והתמורה שהתקבלה עולה על שווי הנקוב של פרמיית המניות שהתקבלה (הפרמיה היא סכום המזומן שהתקבל) עבור המניות המונפקות. ניתן להנפיק מניות שהונפקו תמורת תגמול רק אם תועבר החזר המוצהר של ההקצאה בצורה של SH01 לחברה במתחם שלה שבו רשום התמורה שיש לתת.

במצב השני, הפרשת הפרמיות חלה רק אם השווי הכספי של הנכסים הנרכשים או הסכום הכספי המדווח בחשבונות של קבוצת חברים של העובר עולה על הערך הנקוב של כל המניות שהונפקו ב החזר עבור העברה או הנפקת נכסים תאגידיים.

החברה רשאית לזמן אסיפה כללית יוצאת דופן (AGM)

כדי לקבל החלטה מיוחדת לקבלת אישור מבעלי המניות להנפקת מלבד מזומן ולא מניות בתמורה לתמורה. ההנפקה יכולה להתקיים תוך שנה מתחילת העסקה, שאושרה בהחלטה הקובעת את מספר המניות שיונפקו במחיר השוק הנוכחי לכל אחת מקבוצות המניות (או קבוצות דירקטורים ועובדים). . אופן הצעת המניות עשוי להיות באמצעות הקצאה מועדפת (כאמור בפסקה 62 (1) (ג) לחוק החברות 2013) או באמצעות השמה פרטית.

במקרה של חברות פרטיות

הנפקת התמורה למניה מחייבת את המוכר לבצע בדיקת נאותות נוספת על מנת לקבוע את שווי התמורה. בדרך נוספת להמחיש זאת, בדוגמה של הנפקת מניות, שירותיהם של היועצים הטכניים שלך ניתנים ללא תשלום מכיוון שהם הנפיקו את המניות ללא תמורה למעט במזומן ואין להם שכר נומינלי של המניות המונפקות (כמו בדוגמה זו, בהנחה לשווי Rs).

במקרה הפשוט של רכישת מניות בחברה מסוימת

בעלי מניות מסוימים מקבלים פיצוי כספי או תמורה להסדרת הנפקת המניות על ידי הצדדים המתאימים. בתמורה, המוכר מנפיק מניות בחברה של הקונה עצמו. במקרה של נכס שנרכש מחברה אחרת, מחיר הרכישה משולם על ידי הנפקת מניות תמורת מזומן למוכר.

אם הנישום קונה מניות מסוימות מששת בעלי המניות הנ"ל מבלי לשלם מזומנים לבעלי המניות

הוא מנפיק מניות משלו בחברת בעלי המניות הנ"ל. המאזן של חברת הנישום מתוכנן עם הון מניות, ויש לציין כי בכל שנה מגייסים מניות הון חדשות לתשלום מלבד מזומן. המניות מונפקות לאחר תמורה ונישום משקיע במקום זאת במניות של חברות אחרות.

מקרה זה נוגע לשווי התמורה שניתנה לחברה בגין הנפקת מניותיה שלה בתמורה לחבילת ההשקעה. ההערכה היא כי תמורה של 160 פני למניה הוסכמה במחיר מוכפל במספר המניות המונפקות.

דירקטוריון חברת Efecte PLC החליט

על סמך אישור האסיפה הכללית השנתית מיום 5 באפריל 2018, להנפיק 40,000 מניות חדשות של החברה בתמורה בהתאם לפרק 9, סעיף 20 של חוק החברה. המניות הונפקו משיקולים אחרים, כגון הכללת הקצאות בחוזי עבודה וחוזי שירות מול החברה. דילול השליטה בדרך זו והנפקת מניות לשירותים מסוימים האירו את הצלחתן של חברות והיו דרך לצאת מהסחיטה הנזילתית.