הסכם העברת מניות

מאמר זה אינו מנתח את תוקפם של הסכמי מניות על פי חוק גואטמלה, אלא מתמקד בסיכום הזכויות, החובות והנהלים הכלולים בהסכמי מניות הנוגעים להעברת מניות. בעלי מניות בחברה רשאים לבקש להסדיר את העברת המניות על מנת להגן על עצמם מפני צד שלישי לא ידוע שיהפוך לבעל מניות בחברה. אם החברה הינה חברה פרטית, חלים כללי העברת המניות.

אם צד מחזיק במניות בחברה, הוא הופך להיות חבר בחברה ויש לו את הזכות להעביר או להעביר את המניות. שים לב שברגע שצד ביצע העברה, הצד המחזיק במניות אינו יכול להעביר יותר מכפי שכבר יש.

ניתן להשתמש בהסכם העברת מניות יחד עם הסכם רכישת מניות או הסכם מנוי כאשר התשלום עבור מניות למניה מתבצע לחברה הרוכשת

הסכם בעלי מניות של חברה קובע את המחיר שבו יש להעביר מניות לבעלי המניות. מחיר העברת מניות הוא המחיר שהוסכם בין הצדדים.

בסיום רכישת או מכירת מניות

הקונה משלם את מחיר הרכישה למוכר במלואו והמוכר מוסר לקונה ומבצע העברת מניות. זכויות ההצבעה במניות השייכות לספקים על פי חוזה הסגירה מוקנות לרוכשים על פי תנאי החוזה. הדיבידנד המשולם על המניות שישולמו עם כריתת החוזה הוא של המוכר, והדיבידנד שישולם למניה הוא רק של הקונה.

ההסכם מכיל סעיף הקובע את כוונת הצדדים לציית לחקיקת המס ולמנגנון התאמת מחירים אם רשויות המס קובעות כי שווי המניות אינו מדויק

הסכם רכישת המניות קובע את מספר המניות ואת המחיר למניה ביום המכירה. אישור לרכישת מניות חברה שנרכשות עבור הסכום הנדרש מבעלי מניות קיימים יש להסכים בין משמעותו של הסכם העברת המניות באיחוד האמירויות וטיוטת ההסכם, לרבות תנאי הסיום של איחוד האמירויות, בין החברה לבין בעלי מניות אחרים.

הסכם רכישת מניות

הוא כאשר קונה מנסה לרכוש מניות בחברה במחיר קבוע מהמוכר. כאשר חברה או אדם פרטי מוכרים או משקיעים מניות בחברה או ביחיד אחר, עשוי לחול הסכם רכישת מניות. לדוגמה, אם שני שותפים חולקים מניות בחברה ושותף אחד מחליט לעזוב, ניתן להשתמש בהסכם להעברת מניותיו לשותף השני.

הסכם העברת מניות, המכונה גם הסכם רכישת מניות, הוא הסכם רכישת מניות המשמש למכירת מניה בחברה לאדם אחר או העברתה לאדם אחר. הסכם העברת מניות נחתם בין צדדים המתכוונים להשיב את מניותיהם בחברה לצד אחר.

כל המניות, האג"ח והאינטרסים האחרים של חברי החברה הינם מטלטלין וניתנים להעברה באופן הקבוע בסעיף זה ובמקומות אחרים בחברה.

פירוט העברת מניות ביחס לחוזה

צווים, הסכמי פיצויים ובמקרים מסוימים, מפורטות הבעלים האמיתי של המניות, זכויות, חובות וסמכויות הרשאה. ציין את תנאי ההעברה. שם הנמען של החברה הרשומה כחוק במדינה עם מספר רשום וכתובת על מנת להעביר מניות מסוימות המוחזקות על ידו על שם ההקצאה של הנמען של חברה הרשומה כחוק במדינת הפנקס, המספר בעל כתובת הרישום שלו והצדדים. טופס העברה – ציון ספציפי של פרטי הצדדים שמוכרים או מעבירים את הנותר ואת מניותיהם בנותר, מספר המניות שיש להעביר, עלות ושווי כל מניה והחברה שאליה מועברים המניות.

לא רלוונטי להסכם ההעברה בינך לבין הצד השני ואינו כלול ב 9 תבניות הסכם ההעברה (בפורמט Word או PDF

אותו תוכל להוריד כאן). ההודעה, אותה יש למסור בהתאם לתנאי הסכם העברת המניות, צריכה להימסר בכתב ועליה להיות בידי אחד הצדדים או אדם אחר או להימסר לכתובת או לשירות של אותו צד.

הוראה לכריתת הסכמים: הסכם העברת המניות מתאר את מה שעל הצד המתקשר לשלם או מצפה לשלם בסיום המכירה. המוכר רשאי לבצע משימות מסוימות לפני השלמת מכירה אם העסקה תתבצע תוך מספר שבועות ממועד העברת המניות או אם נחתם חוזה הרכישה.

במקרה שאחד או יותר מבעלי המניות יודיעו כי הם מעוניינים לרכוש מניות

בעלי המניות רשאים למכור להם את המניות ביחס למפורט בהסכם. אם ההצעה מצד שלישי אינה מניות, בעלי המניות המממשים את "זכויות הסימון" שלהם (למשל באמצעות מכירה או תהליך העברה ביוזמת בעלים) נדרשים למכור את מניותיהם ביחס לאחוז האחוז שלהם בהתאם לאחוז מניות שהצד השלישי רוצה לקנות.