המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

המאגר המעודכן מכיל מידע על פונקציות חשבונאות מס ומודלים לחשבונות ארגוניים. כל ערך ומדינה אזורית מכיל חלק על המסגרת החשבונאית, הכוללת את הגישות והתקנות של תקנים רגולטוריים, נושאי חשבונאות בודדים וביקורת, וכן נספח המכיל שימוש במינוחים, קיצורים ודוגמאות לדוחות כספיים שנתיים. הוועדה בוחנת בין היתר מסמכים הכלולים בדוחות הכספיים המבוקרים בהתאם לתקן 720 ISA. המבוקר יכול להצטרף לתהליך הפיקוח. חברות רשאיות לאמץ את הוראות מועצת התקנים הפיננסיים (FASB), שפרסמה את תקני החשבונאות ASU ASC 740-10 המעודכנים, המפרטים את סף ההכרה בהערכות שווי המיוחסות לדוחות כספיים והכרה בהערכות שווי של פריטי מס שיש לכלול בהם. החזרי מס. אם חברה מעולם לא הציגה מדיניות חשבונאית לתוצאות פיננסיות החזקות מהוראות הדירקטוריון הסטנדרטי לאופציה "חזק לחזק", החברה יכולה לפרסם בדוחותיה הכספיים הצהרות שניתן לפרש אותן כאימוץ " סטנדרטים אמריקאים חזקים "או" חזקים לחזקים "בעניין זה.

אתר זה אינו מאושר

קשור, מתוחזק או מורשה או בחסות המועצה לתקני חשבונאות. ועדת תקני הביקורת הישראלית הינה חלק בלתי נפרד ממכון רואי החשבון בישראל כהגדרתה בפרקטיקת דרך מבקרים 5715 / 1973. הוועדה סוקרת מידע השוואתי ונתונים בדוחות כספיים השוואתיים (ISA 710).

לדוחות כספיים חדשים אחרים שנכנסו לתוקף בשנת 2014 היו או צפויים להיות בעלי השפעה משמעותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

ASU 2014-08 דורש חשיפה משופרת של הפעילות המופסקת, המספקת למשתמשי הדוחות הכספיים מידע נוסף על נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות מפעולות שהופסקו. הוועדה גם בוחנת את הביקורות של דוחות כספיים בודדים ומרכיבים ספציפיים של פריטים חשבונאיים בדוחות הכספיים השנתיים בהתאם לרשות 805, תוך תשומת לב מיוחדת.

ASU 2014-09 נכנסה למאמץ משותף עם FASB (מועצת תקני החשבונאות הבינלאומית) לשיפור הדיווח הכספי ולקביעת הנחיות דיווח כספי דומות ל- US GAAP (International Reporting Standards Standards)

ICPAI אימצה את הנחיות הצהרת הביקורת הישראלית 67 בנוגע לביקורת איכות של חברות ביקורת מוסמכות. נוכחות מועצת התקנים החשבונאיים בישראל בפרופיל זה אינה מעידה על קשר עסקי או פרסומי כלשהו בין RELSCI לבין הדירקטוריון.

למידע נוסף, בקר באתר SECA: מדיניות פרטיות ואבטחה. ועדת הביקורת של משרד המשפטים היא הגוף האחראי על תוכניות הנהלת חשבונות מקצועיות. מדיניות אבטחת האינטרנט באמצעות השימוש באתר SEC, אתה מסכים לניטור ואימות האבטחה.

קרא עוד אודות העוגיות בהן אנו משתמשים וכיצד למחוק או לחסום אותן. להורדת מידע מ- SEC.gov, כולל הגשות העדכניות ביותר של EDGAR, בקר במפתח SEC. אם מספר הבקשות יורד מתחת לסף תוך 10 דקות, המשתמש יכול לחדש את הגישה לתוכן.